ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ : ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021-2022.

Ημερομηνία: 05.03.2021
Τμήμα Μετεγγραφών Διεύθυνση Νομικών Θεμάτων
ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απóφασης για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της αγωνιστικής περιóδου 2021 – 2022 και για τις µετεγγραφικές περιóδους.επαγγελµατιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Eκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., κατά την υπ’ αριθ. 57/05.03.2021συνεδρίαση, έχοντας υπóψη την εισήγηση του Μέλους της και Προέδρου της ΕΙΠ κ. Παναγιώτη Διακοφώτη, αποφασίζει:
-Ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της επóµενης ποδοσφαιρικής περιóδου την01.07.2021 και ως ημερομηνία λήξης αυτής την 30.06.2022.-
Οι νέες µετεγγραφικές περίοδοι ορίζονται ως παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΣΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΣΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΣΕΙΑ

Θερινή µετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις απó 02.08.2021 έως και 01.11.2021•
Χειμερινή µετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις απó 01.01.2021 έως και 31.01.2022•

Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών απó 02.08.2021 έως και01.11.2021•

Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών απó 01.01.2022 έως και28.02.2022•

Θερινές µμετεγγραφές ορισμένου χρóνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) απó 02.08.2021 έως και 01.11.2021•

Χειμερινές µμετεγγραφές ορισμένου χρóνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) απó 01.01.2022 έως και 31.01.2022•

Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές óλη την ποδοσφαιρική σεζóν απó 01.07.2021 έως και 30.06.2022•

Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών απó 02.08.2021έως και 01.11.2021•

Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών απó 01.01.2022έως και 28.02.2022•

Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές óλη την ποδοσφαιρική περίοδο απó 01.07.2021 έως και 30.06.2022•

Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών ανοιχτές óλη την ποδοσφαιρική περίοδο απó 01.07.2021 έως και 30.06.2022

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας:
Αλέξανδρος Δέδες